Абонаментно счетоводно обслужване

Обхват на услугата: 

 • Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.;
 • Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията; 
 • Административни услуги.

Виж цените на услугата 

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Тази услуга е включена в абонаментното счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година, в случай, че Вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото счетоводно отчитане на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети. 

Услугата включва:

 • Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство; 
 • Съставяне на Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения, съгласно счетоводното законодателство; 
 • Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ; 
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси; 
 • Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ; 
 • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител;
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.

Виж цените на услугата 

Административни услуги

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
 • Регистрация на земеделски производител;
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, предназначени за ръководството;
 • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
 • Онлайн банкиране;
 • Подготовка на документи при кандидатстване за банков кредит или лизинг;
 • Изготвяне на договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
 • Изготвяне на платежни документи за задължения към бюджета и към доставчици и др.; 
 • Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО). - Услугата представлява подаване на вече изготвени ГФО в Търговски регистър към АВ, както и съпътстващите ги документи.
 • Други. 

Виж цените на услугите 

ТРЗ услуги /Труд и работна заплата/

ТРЗ услугите са включени в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и самостоятелно.

Обхващат всички необходими процедури по администрирането на персонала, съгласно нормативните изисквания, включително:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • Създаване и актуализиране на трудови досиета на работниците или служителите;
 • Регистриране на трудови договори в НАП;
 • Изготвяне на Ведомости за работни заплати;
 • Определяне на задълженията за осигурителни вноски и данъци;
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигурителни вноски и заплати;
 • Изготвяне на документи при прекратяване на трудовите правоотношения;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Подаване на болнични листи и декларации в НОИ;
 • Подаване на необходимите декларации в НАП;
 • Изготвяне на служебни бележки за доходи, удостоверения за пенсиониране и др.;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени документи - графици за отчитане на работното време, график за отпуските и др.;
 • Представителство и съдействие при проверки и ревизии от органите на Инспекция по труда, НОИ;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, както и изчисляване на данъчно-осигурителните задължения при извънтрудови правоотношения.

Виж цените на услугите 

Регистрации на фирми /ЕООД, ООД, ЕТ и др./

Според предпочитанията на клиента, извършваме пълната процедура или предоставяме съдействие при:

 • Избор на правна форма при първоначална регистрация – предлагаме консултация относно предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми за регистрация на фирма /ЕТ, СД, ООД/.
 • Фактическа регистрация на търговското дружество.

Ако поверите на нас първоначалната регистрация на дружеството Ви и сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване, нашият хонорар за регистрацията ще Ви бъде приспаднат от таксата за счетоводно обслужване.

Виж цените на услугите